Back to top

ELISAVA Delegats

Els estudiants són una part activa en el sistema de qualitat de l’Escola. Tant és així que es contempla la seva implicació i participació en els òrgans de govern i en el desenvolupament de mètodes d’avaluació i millora.

L’Escola valora molt especialment la tasca d’aquests estudiants que dediquen part del seu temps a actuar en representació dels seus companys. Aquesta activitat, a més, fomenta l’esperit de pertinença a la comunitat d’ELISAVA alhora que ajuda a millorar diferents aspectes relacionats amb els estudis, les instal·lacions i els procediments acadèmics interns. Els alumnes de grau que desenvolupen aquesta activitat poden obtenir un 1 crèdit ECTS per cada any que actuen com a representants dels estudiants en el marc de reconeixement d'activitats universitàries.

ELISAVA té estipulat un calendari de reunions en les quals es requereix la presència d’aquests representants: la Junta d’Escola, la Junta d’Estudi, la Comissió de Planificació i Avaluació (CPA), així com les reunions periòdiques amb els Caps d’Estudis, els coordinadors docents, els directors dels màsters i postgraus i el professorat dels diferents programes per tal d’avaluar l’aplicació i el desenvolupament dels plans docents de les assignatures i tots aquells aspectes relacionats amb els continguts dels estudis.

Aquestes reunions es troben regulades des de diferents normatives i disposicions, com el Reglament de Règim Intern d’ELISAVA, les Memòries de Verificació de Títols Oficials d’ELISAVA i la Llei Orgànica d’Universitats.