Back to top

Accés i admissió

Estudis realitzats en sistemes educatius de països no membres de la UE

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va acordar en la sessió del dia 17 de febrer del 2016 la Normativa d'accés i admissió a ensenyaments oficials de grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea amb la intenció de promoure l'accés a la Universitat d'aquest col·lectiu d'estudiants i afavorir d'aquesta manera la internacionalització a les aules de grau. La convocatòria 2018 és, en el seu conjunt, molt similar a la convocatòria 2017.


Convocatòria 2018 d'accés i admissió estudis fora UE: Bases i instruccions

Sol·licitud preinscripció

Declaració jurada

Resolució d'admissió

 


Persones amb estudis universitaris iniciats

Accés a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats (mínim de 30 / 100 crèdits reconeguts). Convocatòria ordinària 2018

Per aquesta via podran accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra (i a ELISAVA en tant que centre adscrit a la UPF) els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger, no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya, i compleixin els requisits previstos en l'article 8.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig i de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i de 6 de juliol del 2016 i de 26 d’abril de 2017. 

 

Sol·licitud

Els candidats han de presentar la sol·licitud adreçada al Director acadèmic d’ELISAVA Escola Superior de Disseny i lliurar-la a la Unitat de Gestió Acadèmica d’ELISAVA (de dimarts 3 a divendres 20 d’abril de 2018, ambdós inclosos, de 08:00 a 13:00 i de 14:30 a 19:30).

 

Calendari resum del procés d’admissió de la convocatòria ordinària i matriculació als estudis.

Sol·licitud d’admissió Del 29 de juny al 4 de juliol del 2018
Publicació resultats de la fase 1 30 de juliol del 2018
Sol·licitud de reconeixement i transferència Del 3 al 5 de setembre del 2018
Publicació de resultats fase 2 i resolució d’admissió 18 de setembre de 2018
Matrícula

A comunicar als admesos

Per a més informació sobre la normativa i la convocatòria (places, requisits per a l’admissió, documentació a presentar i criteris de selecció...) vegeu el següent enllaç a la plana web de la Universitat Pompeu Fabra:

https://www.upf.edu/web/graus/acces-a-un-estudi-de-grau-amb-estudis-universitaris-iniciats